Mar­sza­łek Sejmu RP
ul. Wiej­ska 4/6
War­szawa

 

W związku z decy­zją Rządu RP o skie­ro­wa­niu do Par­la­mentu wnio­sku w spra­wie raty­fi­ka­cji Kon­wen­cji Rady Europy „o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej”, zwra­cam się do Pań i Panów Posłów o odrzu­ce­nie tego wnio­sku i nie­ra­ty­fi­ko­wa­nie Konwencji.

Doce­nia­jąc zna­cze­nie i koniecz­ność zapo­bie­ga­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mocy wobec kobiet, dzieci i męż­czyzn uwa­żam, że Pań­stwo Pol­skie posiada wystar­cza­jące instru­menty prawne i orga­ni­za­cyjne, aby sku­tecz­nie jej prze­ciw­dzia­łać i zwalczać.

Mój sprze­ciw wobec Kon­wen­cji zwią­zany jest przede wszyst­kim z fak­tem, że Kon­wen­cja jako źródła prze­mocy wska­zuje tra­dy­cję, reli­gię, rodzinę i mał­żeń­stwo, jed­no­cze­śnie narzu­ca­jąc pro­mo­wa­nie i tole­ran­cję wobec wszel­kich form zacho­wań sek­su­al­nych oraz pro­wa­dze­nie poli­tyki spo­łecz­nej zgod­nej z zasa­dami ide­olo­gii gender.

Przy­ję­cie Kon­wen­cji nałoży na Pol­skę sze­reg zobo­wią­zań i wymusi dzia­ła­nia nie akcep­to­wane przez zde­cy­do­waną więk­szość spo­łe­czeń­stwa, w tym:

  • wpro­wa­dze­nie do pol­skiego prawa i poli­tyki spo­łecz­nej roz­wią­zań opar­tych na nowej defi­ni­cji płci, jako „roli przy­pi­sa­nej jed­no­stce przez spo­łe­czeń­stwo”, co spo­wo­duje zamęt prawny, zwłasz­cza w pra­wie rodzinnym;
  • wpro­wa­dze­nia do pro­gra­mów naucza­nia tre­ści powszech­nie nie­ak­cep­to­wa­nych, w tym o „nie­ste­re­oty­po­wych rolach płciowych”;
  • wpro­wa­dze­nie kosz­tow­nego sys­temu moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji Kon­wen­cji i pod­da­nia się dotkli­wym sank­cjom w przy­padku nega­tyw­nej oceny doko­ny­wa­nej okre­sowo przez ponadna­ro­dowe gremium.

Przy­ję­cie Kon­wen­cji naru­szy też kon­sty­tu­cyjny porzą­dek prawny, w tym zapisy mówiące o ochro­nie mał­żeń­stwa i rodziny oraz pra­wie rodzi­ców do wycho­wa­nia dzieci zgod­nie z wła­snym świa­to­po­glą­dem, a także zapisy mówiące o świa­to­po­glą­do­wej bez­stron­no­ści Pań­stwa i rów­no­ści wobec prawa kobiet i męż­czyzn.

Raty­fi­ka­cji kon­wen­cji Rady Europy — NIE!

Mar­sza­łek Sejmu RP
Ewa Kopacz
ul. Wiej­ska 4/6
Warszawa

W związku z decy­zją Rządu RP o skie­ro­wa­niu do Par­la­mentu wnio­sku w spra­wie raty­fi­ka­cji Kon­wen­cji Rady Europy „o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet”, zwra­cam się do Pań i Panów Posłów o odrzu­ce­nie tego wnio­sku i nie raty­fi­ko­wa­nie Konwencji.

Doce­nia­jąc zna­cze­nie i koniecz­ność zapo­bie­ga­nia i prze­ciw­dzia­ła­nia wszel­kim for­mom prze­mocy, w tym prze­mocy wobec kobiet, uwa­żam, że Pań­stwo Pol­skie posiada wystar­cza­jące instru­menty prawne i orga­ni­za­cyjne, aby sku­tecz­nie jej prze­ciw­dzia­łać i zwalczać.

Mój sprze­ciw wobec Kon­wen­cji zwią­zany jest przede wszyst­kim z fak­tem, że Kon­wen­cja jako źródła prze­mocy wska­zuje tra­dy­cję, reli­gię, rodzinę i mał­żeń­stwo, jed­no­cze­śnie narzu­ca­jąc pro­mo­wa­nie i tole­ran­cję wobec wszel­kich form zacho­wań sek­su­al­nych oraz pro­wa­dze­nie poli­tyki spo­łecz­nej zgod­nej z zasa­dami ide­olo­gii gender.

Przy­ję­cie Kon­wen­cji nałoży na Pol­skę sze­reg zobo­wią­zań i wymusi dzia­ła­nia nie akcep­to­wane przez zde­cy­do­waną więk­szość spo­łe­czeń­stwa, w tym:

- wpro­wa­dze­nie do pol­skiego prawa i poli­tyki spo­łecz­nej roz­wią­zań opar­tych na nowej defi­ni­cji płci, jako „roli przy­pi­sa­nej jed­no­stce przez spo­łe­czeń­stwo”, co wpro­wa­dzi zamęt prawny, zwłasz­cza w pra­wie rodzinnym;

- wpro­wa­dze­nia do pro­gra­mów naucza­nia tre­ści powszech­nie nie­ak­cep­to­wa­nych, w tym o „nie­ste­re­oty­po­wych rolach płciowych”;

- wpro­wa­dze­nie kosz­tow­nego sys­temu moni­to­ro­wa­nia reali­za­cji Kon­wen­cji i pod­da­nia się dotkli­wym sank­cjom w przy­padku nega­tyw­nej oceny doko­ny­wa­nej okre­sowo przez ponadna­ro­dowe gremium.

Przy­ję­cie Kon­wen­cji naru­sza też kon­sty­tu­cyjny porzą­dek prawny, w tym zapisy mówiące o ochro­nie mał­żeń­stwa i rodziny oraz pra­wie rodzi­ców do wycho­wa­nia dzieci zgod­nie z wła­snym świa­to­po­glą­dem, a także zapisy mówiące o świa­to­po­glą­do­wej bez­stron­no­ści Pań­stwa i rów­no­ści wobec prawa kobiet i mężczyzn.

[signa­ture]

9,721 osób już pod­pi­sało petycję.

Podziel się naszą ini­cja­tywą ze znajomymi:

   

Pro­simy o wypeł­nie­nie wszyst­kich pól for­mu­la­rza. Dane adre­sowe tylko do wia­do­mo­ści orga­ni­za­to­rów apelu. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza rozu­miane będzie jako wyra­że­nie zgody na zgro­ma­dze­nie oraz prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych przez Pol­ską Fede­ra­cję Ruchów Obrony Życia, ul. For­teczna 3, 61–362 Poznań. Fede­ra­cja będzie korzy­stać z Pań­stwa danych wyłącz­nie w celach nie­ko­mer­cyj­nych i nie będzie udo­stęp­niać ich pod­mio­tom nie nale­żą­cym do Fede­ra­cji. Mają Pań­stwo prawo wglądu, popra­wia­nia i usu­nię­cia swo­ich danych.

Pety­cję podpisali:
9,721Witold Budziń­skiŁomża11.02.2015
9,720Kry­styna i Mie­czy­sław BućkowskiŁomża11.02.2015
9,719eme­rytkaali­cja kopylowskaslupsk11.02.2015
9,718Magi­ster Wycho­wa­nia FizycznegoŁukasz Bana­szekWar­szawa10.02.2015
9,717Joanna Czy­żew­skaSan­do­mierz10.02.2015
9,716Leonarda CichoszSan­do­mierz10.02.2015
9,715Domi­nika DemutMosina10.02.2015
9,714Iza­bela DurbasKato­wice10.02.2015
9,713inż.Paweł RóżakOko­cim10.02.2015
9,712inżKrzysz­tof Dawidziak09.02.2015
9,711Maria Mądry09.02.2015
9,710Tade­usz SiewkoWar­szawa09.02.2015
9,709Dr n. farm.Elż­bieta Maria Serówka Byd­goszcz09.02.2015
9,708magi­ster LogistykiZuzanna Naza­ro­wiczWar­szawa09.02.2015
9,707Marek Mar­czew­skiGdańsk-Borkowo09.02.2015
9,706Magi­ster teologiiAnna Szym­czykKielce09.02.2015
9,705Monika Kuzioła08.02.2015
9,704mgr Robet Mazu­row­skiToruń08.02.2015
9,703Fran­ci­szek KusSza­mo­tuły08.02.2015
9,702Teresa Bła­siakPia­sek08.02.2015
9,701mgr.Jolanta GałeckaŚwid­nik08.02.2015
9,700lekarzWła­dy­sław SuwalskiGnie­zno08.02.2015
9,699magi­ster inżynierryszard duni­kow­skigdańsk08.02.2015
9,698jacek stę­pieńOtwock08.02.2015
9,697mgr inż.Łukasz Molik08.02.2015
9,696magi­sterRenata HalotaNowy Sącz08.02.2015
9,695Wero­nika Walko08.02.2015
9,694Dariusz BzdyraOlsz­tyn08.02.2015
9,693Karol Gra­bow­skiBia­ły­stok08.02.2015
9,692Anna Kowal­czyk08.02.2015
9,691Regina Szy­mań­skaGdańsk08.02.2015
9,690danuta jurgaostro­leka08.02.2015
9,689Anna Aki­mow07.02.2015
9,688Kry­styna GołębiowskaBia­ły­stok07.02.2015
9,687Jan BachrijBusko– Zdrój07.02.2015
9,686Miro­sław Marciński07.02.2015
9,685magi­sterJoanna Ślusar­czykWar­szawa07.02.2015
9,684lek.stomatologUrszula Miel­ca­rekVier­sen07.02.2015
9,683mgrEmi­lia RogińskaBojano07.02.2015
9,682MGR eko­no­miiBożena Kuku­ło­wiczKry­nice07.02.2015
9,681mgr inż.Anna PerekWar­szawa07.02.2015
9,680magi­sterPela­gia Sienkiewicz-GrabaniŁomża07.02.2015
9,679praw­nikAnna Roma­nowByd­goszcz07.02.2015
9,678Mate­usz Grabowski07.02.2015
9,677lic.Agata Kowa­lew­ska07.02.2015
9,676Magi­sterElż­bieta KmetPiła07.02.2015
9,675Miłosz KuwikSzcze­cin07.02.2015
9,674maria Dziad­ko­wiecKry­nica Morska07.02.2015
9,673mgrPiotr PaupaSZAMOTUŁY07.02.2015
9,672Józef Rafal­ski3707.02.2015
9,671Przy­pi­sana rola spo­łeczna — KOBIETA — z tego jestem dumna / mgr SOCJOLOGIIKaro­lina Madziar-GańkoMińsk Mazo­wiecki07.02.2015
9,670Teresa Blej­sonSzcze­cin06.02.2015
9,669Mate­usz Perzyński Lubin 06.02.2015
9,668Marian Danie­lew­skiByd­goszcz06.02.2015
9,667MgrJoanna Kukow­skaWej­he­rowo06.02.2015
9,666inży­nierRobert JanasCzę­sto­chowa06.02.2015
9,665mgrAneta ZyżaŚwie­bo­dzin06.02.2015
9,664magi­sterMonika KoniecznaCzę­sto­chowa06.02.2015
9,663Maria Kule­szaGdańsk06.02.2015
9,662drAdam Soł­tanWar­szawa06.02.2015
9,661Anna BiałaŻerków06.02.2015
9,660Monika SzojaGdy­nia06.02.2015
9,659mgrAgnieszka FidrychRybno06.02.2015
9,658Kevin Ham­rol06.02.2015
9,657licAdrianna Darz­nik06.02.2015
9,656Artur LiszkaBytom06.02.2015
9,655Piotr Gie­niecRze­szów06.02.2015
9,654mgrDag­mara KaniaBra­nice06.02.2015
9,653Asia Mrzy­głockaWej­he­rowo06.02.2015
9,652Filip Augu­sty­niak06.02.2015
9,651Grze­gorz DubikWro­cław06.02.2015
9,650Teo­logAdela Adam­skaŚwie­cie06.02.2015
9,649Alek­san­dra Wojtarowicz-Kopacz06.02.2015
9,648mgrAgnieszka Spi­sakKra­ków06.02.2015
9,647Magi­sterMiro­sława ChmielewiczByd­goszcz06.02.2015
9,646Magi­ster teologiiBożena Cichań­skaDzier­żo­niów06.02.2015
9,645Licen­cjatJustyna Miel­nikTucho­mie06.02.2015
9,644mgrWitold Michał LubowieckiOlsz­ty­nek06.02.2015
9,643magi­sterJadwiga Lubo­wieckaOlsz­ty­nek06.02.2015
9,642tech­nik ochrony środowisksAgnieszka Fili­piak06.02.2015
9,641Justyna Fedorczuk-OrmianBia­ły­stok06.02.2015
9,640Miłosz Mel­ny­czekPoznań06.02.2015
9,639Jacek OrmianChełm Śląski06.02.2015
9,638Seba­stian Sztamblewskigolina06.02.2015
9,637mgr inż.Adam Duni­kow­skiGdańsk06.02.2015
9,636lek.wet.lucjan polkow­skiŁomża06.02.2015
9,635Licen­cjat filozofii Paweł Gry­go­ruk06.02.2015
9,634Adam Jawor­skiSłupsk06.02.2015
9,633Stu­dentKamil Uraw­skiLubin06.02.2015
9,632Kata­rzyna LeszczyńskaRumia06.02.2015
9,631Agnieszka KaletaNowy Sącz06.02.2015
9,630Bar­bara Chodkowska06.02.2015
9,629dok­tor nauk przyrodniczychBar­bara Konarska06.02.2015
9,628Joanna Lehr06.02.2015
9,627Kry­stian Fąs06.02.2015
9,626Zbi­gniew Bogucki06.02.2015
9,625Bole­sław WitczakSza­mo­tuły06.02.2015
9,624Geno­wefa FąsPiła06.02.2015
9,623licen­cjat — polyolog Jonasz Fąs06.02.2015
9,622Paweł Mudry06.02.2015